Clique aqui para voltar à página inicialESPECIAL: Natal e Ano Novo
http://www.novomilenio.inf.br/festas/natals19.htm
Última modificação em (mês/dia/ano/horário): 12/21/02 10:08:11

Clique aqui para voltar à página inicial

AS TRADICIONAIS CANÇÕES NATALINAS
Swiss Noel

Versão em japonês

Clique aqui para obter o arquivo de som em formato Midi

Japão. Clique para ver detalhes no Atlas Interativo Novo Milênio
Kitari-tamae, ware-ra no Shu yo, Inorite materu mitami ni!
Megumi no Shu yo, toku kitari, Kuraki no chikara yaburite,
Towa no hikari, atae-tamae!

Nageki no chi wa, Shu no ai uke, Kibo no hikari sashi-kinu.
Shimobe no katachi wo torite, Ono-ga mi wo atae-tamo,
Totoki Miko, sukui no Kimi

Ame no miza ni, nari-hibike yo! Shu wo machi-nozomu waga uta.
Yowaki tami wo kaerimite, Michikai wo hatashi-tamo,
Shu wo tatauru, kotohogi uta

Kitari-tamae, ware-ra no Shu yo, Inorite materu mitami ni!